• PL
  • EN
  • DE
  • RU

Regulamin

REGULAMIN systemu Warszawski Rower Publiczny zwanego również Veturilo

[Obowiązuje od 06/06/2019]

Wersja PDF

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z systemu Warszawski Rower Publiczny zwanego również Veturilo (dalej: Veturilo) uruchomionego w m. st. Warszawa.

2. Regulamin Veturilo wraz z Polityką Prywatności udostępniony jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.veturilo.waw.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Dokument ten można otrzymać w siedzibie Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

3. Kontakt:

Nextbike Polska S.A. ul. Przasnyska 6b

01-756 Warszawa

e-mail: [email protected]

tel.: 19 115 (koszt połączenia zgodny z taryfami operatorów).

4. Systemy Nextbike są kompatybilne, tj. założenie konta w jednym z systemów umożliwia korzystanie z wypożyczalni rowerów w innych miastach, chyba, że regulamin danego systemu mówi inaczej. Aktualny wykaz miast, w których funkcjonują systemy Nextbike znajduje się pod adresem https://nextbike.pl/o-nextbike/

II. Definicje

Ilekroć w Regulaminie mowa o:

1. Aplikacji Mobilnej Veturilo – należy przez to rozumieć aplikację mobilną umożliwiająca korzystanie z Systemu Veturilo, dostępną na urządzeniach z systemem IOS oraz Android.

2. Centrum Kontaktu Veturilo (CK) – należy przez to rozumieć uruchomioną przez Operatora usługę zapewniającą Klientom całodobowy kontakt z Operatorem poprzez:

a. infolinię pod nr 19 115,

b. pocztę elektroniczną pod adresem [email protected] Informacje o funkcjonowaniu CK zamieszczane są na stronie internetowej www.veturilo.waw.pl.

3. Blokadzie konta – należy przez to rozumieć środek prewencyjny, polegający na uniemożliwieniu korzystania z systemu Veturilo, z którego może skorzystać Operator w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności naruszenia stanowiącego szkodę na majątku m. st. Warszawa i Operatora.

4. Bonie gratyfikacyjnym lub promocyjnym – należy przez to rozumieć oferowany przez Operatora bon, który umożliwia doładowanie Konta Klienta. Kwota bonu oraz jej przeznaczenie ustalana jest przez Operatora i jest ona bezzwrotna. Środki z bonów wykorzystywane są w pierwszej kolejności, przed środkami wpłaconymi przez klienta.

5. Elektrozamku – należy przez to rozumieć mechanizm zwalniający i blokujący rower w stacji dokującej.

6. Identyfikatorze Klienta – należy przez to rozumieć indywidualny numer nadany Klientowi, odpowiadający numerowi telefonu komórkowego podanego podczas rejestracji oraz 6 cyfrowy numer PIN. Identyfikator może stanowić także dowolna karta zbliżeniowa RFID. Szczegóły dotyczące rejestracji oraz identyfikatorów Klienta zostały opisane w Rozdziale V. Rejestracja.

7. Kliencie – należy przez to rozumieć uczestnika Systemu Veturilo, który zaakceptował Regulamin i dokonał rejestracji w Systemie Veturilo. Dane osobowe Klientów są przetwarzane oraz udostępniane w celu wykonywania Umowy oraz zgodnie z wyrażonymi przez nich zgodami w systemie Veturilo

8. Koncie Klienta – należy przez to rozumieć osobiste konto Klienta utworzone w trakcie rejestracji, na potrzeby korzystania z Systemu Veturilo, a także pobierania opłat zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.

9. Kwocie doładowania – należy przez to rozumieć kwotę doładowania w wysokości minimum 1 zł, wniesioną na poczet wypożyczeń na Konto Klienta.

10. Minimalnym Stanie Konta – należy przez to rozumieć środki jakie posiada na Koncie Klient, których wysokość nie może być niższa niż 10 zł. Wypożyczenie roweru jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy Klient posiada na koncie minimum 10 zł.

11. Operatorze – należy przez to rozumieć firmę Nextbike Polska S.A. realizującą usługę związaną

z obsługą Veturilo, z siedzibą ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000646950, REGON 021336152, NIP 8951981007.

12. Opłacie inicjalnej – należy przez to rozumieć kwotę wpisowego do systemu Veturilo wynosząca 10 zł brutto (słownie: dziesięć złotych) uiszczaną przez Klienta przy rejestracji w Veturilo, której wniesienie stanowi pierwszą wpłatę na poczet Kwoty doładowania.

13. Poprzednim Systemie Veturilo – należy przez to rozumieć uruchomiony przez Operatora system wypożyczalni rowerów obejmujących w szczególności rowery, infrastrukturę techniczną, oprogramowanie i urządzenia umożliwiające wypożyczanie rowerów, funkcjonujący na terenie Miasta Stołecznego Warszawa w latach 2012 – 2016.

14. Postępowaniu wyjaśniającym – należy przez to rozumieć zbiór działań podejmowanych przez Operatora służących ustalenia okoliczności i zdarzeń powstałych w związku z użytkowaniem rowerów, w szczególności związanych z naruszeniem regulaminu, wypadkami i kolizjami lub uszkodzeniem mienia Operatora.

15. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin, opisujący zasady i warunki korzystania z Veturilo, w szczególności zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialność osób korzystających z możliwości wypożyczania rowerów w systemie Veturilo.

16. Rowerze dziecięcym – należy przez to rozumieć rower z obręczami kół o wymiarach 18 cali, przeznaczony do użytku przez dzieci powyżej 4 roku życia i wzroście od 110 cm oraz rower z obręczami kół o wymiarach 20 cali, który przeznaczony jest do użytku przez dzieci powyżej 6 roku życia i wzroście od 120 cm. Rower dziecięcy przeznaczony jest do użytku przez jedną osobę o wadze do 60 kg.

17. Rowerze elektrycznym – należy przez to rozumieć rower z silnikiem elektrycznym udostępniany w Systemie Veturilo przez Operatora. Rower przeznaczony jest dla osoby, która ukończyła 13 lat. Udźwig roweru wynosi 120 kg, przy czym zakłada się, że rower przeznaczony jest wyłącznie dla jednej osoby. Rower elektryczny należy wypożyczać i zwracać wyłącznie na dedykowanych stacjach elektrycznych.

18. Rowerze Standardowym – należy przez to rozumieć podstawowy typ roweru udostępniany w Systemie Veturilo przez Operatora. Rower przeznaczony jest dla osoby, która ukończyła 13 lat. Udźwig roweru wynosi 120 kg. Przy czym zakłada się, że Rower przeznaczony jest wyłącznie dla jednej osoby.

19. Rowerze typu tandem – należy przez to rozumieć rower przeznaczony do użytku przez dwie osoby o łącznej wadze do 227 kg.

20. Serwisie Veturilo – należy przez to rozumieć wykonywane przez Operatora czynności związane z eksploatacją, naprawami i konserwacją Veturilo.

21. Stacji Veturilo Dziecięcej – należy przez to rozumieć zestaw stojaków rowerowych wraz z urządzeniami do samodzielnej rejestracji w systemie Veturilo oraz do wypożyczenia rowerów dziecięcych poprzez Terminal Veturilo. Lista Stacji Veturilo Dziecięcych znajduje się na stronie internetowej www.veturilo.waw.pl.

22. Stacji Veturilo Elektrycznej – należy przez to rozumieć zestaw stojaków rowerowych wraz z urządzeniami do samodzielnej rejestracji w systemie Veturilo oraz do wypożyczenia rowerów elektrycznych poprzez Terminal Veturilo. Lista Stacji Elektrycznych znajduje się na stronie internetowej www.veturilo.waw.pl.

23. Stacji Veturilo Standardowej – należy przez to rozumieć zestaw stojaków rowerowych, pompki wraz z urządzeniami do samodzielnej rejestracji w systemie Veturilo oraz do wypożyczenia rowerów poprzez Terminal Veturilo. Lista Stacji Standardowych Veturilo znajduje się na stronie internetowej www.veturilo.waw.pl.

24. Strefie użytkowania – należy przez to rozumieć granice administracyjne miasta stołecznego Warszawa oraz kompatybilnych systemów rowerowych miast i gmin wymienionych na stronie https://nextbike.pl/kompatybilne-mazowieckie-systemy-rowerowe.

25. Stronie internetowej – należy przez rozumieć uruchomioną przez Operatora stronę www.veturilo.waw.pl zawierającą niezbędne dane do rozpoczęcia i dalszego korzystania
z Veturilo.

26. Systemie Veturilo – należy przez to rozumieć uruchomiony przez Operatora system wypożyczalni rowerów obejmujących w szczególności rowery, infrastrukturę techniczną, oprogramowanie i urządzenia umożliwiające wypożyczanie rowerów.

27. Tabeli Opłat i Kar – należy przez to rozumieć cennik usług i opłat w Veturilo będący integralną częścią Umowy. Cennik stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz jest dostępny na stronie internetowej www.veturilo.waw.pl.

28. Terminalu Veturilo – należy przez to rozumieć urządzenie do samodzielnego wypożyczenia rowerów znajdujące się w Stacjach Veturilo.

29. Umowie – należy przez to rozumieć Umowę Klienta z Operatorem, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie. Uznaje się, że Umowa o treści obejmującej postanowienia Regulaminu zostaje automatycznie zawarta w momencie rejestracji Klienta w Veturilo i pod warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu, oraz podania przy rejestracji danych osobowych oraz uiszczenia opłaty inicjalnej podczas procesu rejestracji Klienta w Veturilo. Administratorem Danych Osobowych jest Nextbike Polska S.A.

30. Wypożyczeniu roweru – należy przez to rozumieć wypożyczenie roweru ze Stacji Veturilo przy pomocy Identyfikatora Klienta lub w inny sposób opisany w punkcie V.10. Proces wypożyczenia, określa szczegółowo punkt VII. Regulaminu.

31. Zwrocie roweru – należy przez to rozumieć oddanie roweru do Stacji Veturilo. Proces zwrotu, określa punkt X Regulaminu.

III. Zasady ogólne korzystania z Veturilo

1. Warunkiem korzystania z Systemu Veturilo jest podanie przez Klienta: wymaganych przy rejestracji danych osobowych, akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie, rejestracja Klienta w Systemie Veturilo oraz dokonanie opłaty inicjalnej. Warunkiem korzystania z Veturilo jest ponadto utrzymanie minimalnego stanu konta doładowania Klienta w momencie każdego wypożyczenia w wysokości co najmniej 10 zł (słownie: dziesięć złotych).

2. Klient zobowiązuje się przestrzegać warunki Regulaminu, w szczególności dokonać umówioną opłatę oraz używać rower zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

3. Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18-go roku życia (zwane dalej małoletnimi), są zobowiązane przed zawarciem Umowy do przekazania Operatorowi pisemnej zgody co najmniej jednego z rodziców lub opiekunów prawnych na zawarcie Umowy oraz oświadczenia o przejęciu przez nich odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy oraz pokrywania bieżących zobowiązań określonych w Tabelach Opłat i Kar. W oświadczeniu rodzice lub opiekunowie prawni muszą zobowiązać się do uzupełniania konta małoletniego w Systemie Veturilo, w taki sposób, aby w momencie wypożyczenia konto było aktywne (VII, pkt. 1). Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej Opiekun zobowiązany jest złożyć własnoręczny podpis na zgodzie. Skan pisma należy wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] , a oryginał pocztą na adres Operatora lub złożyć osobiście w siedzibie Operatora.

4. Warunkiem koniecznym korzystania przez osoby małoletnie z wypożyczonego roweru jest posiadanie ważnej karty rowerowej lub motorowerowej.

5. Klient może wypożyczyć jednocześnie do czterech rowerów.

6. Użytkowanie wypożyczonego roweru jest dozwolone w Strefie użytkowania.

7. Strony Umowy zobowiązane są wzajemnie do powiadamiania się o każdej zmianie adresów lub innych danych identyfikujących strony, podanych podczas rejestracji w systemie.

IV. Odpowiedzialność / Zobowiązanie

1. Klient jest odpowiedzialny za użytkowanie roweru zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami Regulaminu. W przypadku nieprzestrzegania warunków zapisanych w Regulaminie Operator ma prawo do zablokowania konta Klienta. Szczegółowe warunki blokady konta zostały opisane w punkcie XVI niniejszego Regulaminu.

2. Klient zobowiązuje się oddać rower sprawny technicznie, w takim samym stanie jak w momencie wypożyczenia. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzeń wynikających z naruszenia przez niego obowiązującego Regulaminu i prawa podczas korzystaniu z Systemu Veturilo.

3. Korzystanie z rowerów Systemu Veturilo może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych.

4. Klient jest odpowiedzialny za rower / rowery od momentu wypożyczenia ze Stacji Veturilo do momentu zwrotu do Stacji Veturilo. Przy czym zakłada się, że Klient ma obowiązek zwrócić rower/rowery do Stacji dedykowanej dla konkretnego typu roweru. Rower dziecięcy należy zwrócić na Stacji Veturilo Dziecięcej, Rower Elektryczny należy zwrócić na Stacji Veturilo Elektrycznej, a Rower Standardowy na Stacji Veturilo Standardowej. W szczególności Klient zobowiązany jest podjąć działania celem zapobieżenia uszkodzeniom oraz kradzieży wypożyczonego roweru.

5. W przypadku kradzieży roweru dokonanej podczas wypożyczenia Klient ma obowiązek powiadomić o tym CK Veturilo natychmiast po zauważeniu zaistniałego incydentu.

6. Zabronione jest korzystanie z rowerów Systemu Veturilo przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.

7. Klient ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich mandatów, opłat itp., nałożonych na Klienta w trakcie korzystania z roweru powstałych z jego winy. Klient nie ponosi natomiast odpowiedzialności za mandaty, opłaty itp., które zostały na niego nałożone, a wynikają z winy Operatora.

8. W przypadku udowodnionych zniszczeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania sprzętu wchodzącego w skład Systemu Veturilo, Klient zobowiązuje się pokryć koszty wymiany uszkodzonych części i usług związanych z ich wymianą w celu przywrócenia roweru do stanu pierwotnego, sprzed wypożyczenia. Za wykonanie niezbędnych napraw Operator wystawi Klientowi odpowiedni rachunek lub fakturę VAT.

9. W przypadku niepoprawnego zwrotu roweru z winy Klienta, Klient ponosi koszty jego dalszego wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualną kradzież i zniszczenia. W przypadku trudności ze zwrotem roweru Klient ma obowiązek niezwłocznie skontaktować się z CK Veturilo.

10. Jakiekolwiek celowe zniszczenie własności Operatora będzie skutkować koniecznością poniesienia przez sprawcę kosztów naprawy lub odtworzenia, a w konsekwencji może skutkować wszczęciem postępowania sądowego. Operatorowi przysługuje prawo do dochodzenia pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów, w tym kosztów obsługi prawnej, od sprawcy uszkodzeń i zniszczeń.

11. Klient odpowiada za ewentualne szkody wynikające z niestosowania się do Regulaminu, przy czym jednym z elementów szkody może być tzw. koszt odtworzenia roweru określony w Tabelach Opłat i Kar oraz tabeli Koszty Naprawy i odtworzenia roweru Veturilo.

12. Użytkownikom zabrania się przewozu rowerów Veturilo samochodami i innymi środkami transportu, należącymi do osób prywatnych, nie wliczając środków transportu zbiorowego.

V. Rejestracja

1. Koniecznym warunkiem korzystania z Systemu Veturilo jest uprzednia rejestracja Klienta, akceptacja postanowień Regulaminu, podanie wymaganych przy rejestracji danych osobowych oraz posiadanie minimalnego stanu konta (10zł).

2. Rejestrację można zrealizować poprzez:

a. terminal Veturilo znajdujący się na Stacji

b. stronę internetową www.veturilo.waw.pl

c. aplikację mobilną Veturilo

d. kontakt telefoniczny z CK Veturilo

3. Podczas procesu rejestracji poprzez stronę www.veturilo.waw.pl, Aplikację Mobilną Veturilo lub kontakt telefoniczny z pracownikiem CK Veturilo wymagane jest podanie następujących danych osobowych:

a. imienia i nazwiska,

b. adresu kontaktowego, tj. miasta, ulicy wraz z nr domu i mieszkania, kodu pocztowego, kraju,

c. adresu e-mail,

d. numeru PESEL,

e. numeru telefonu komórkowego,

f. numeru karty płatniczej w przypadku płatności kartą kredytową z możliwością obciążenia (opcjonalnie),

4. Podczas procesu rejestracji w Terminalu Veturilo, Klient podaje następujące dane osobowe:

a. numer telefonu komórkowego,

b. imię i nazwisko,

c. w przypadku chęci zasilenia konta: numer karty kredytowej z możliwością obciążenia.

Pozostałe dane wymienione w pkt. 3 lit. b, c oraz d Klient ma obowiązek podać najpóźniej do 24 godzin od momentu rejestracji. W przypadku braku uzupełnienia danych w podanym terminie konto zostanie zablokowane. Odblokowanie konta nastąpi w momencie podania poprawnych i pełnych danych.

5. W celu ukończenia procesu rejestracji na wskazany adres e-mail zostanie wysłany link w celu potwierdzenia danych przez Klienta. Po autoryzacji linku konto zostaje zweryfikowane. Brak potwierdzenia danych w terminie 24 godzin od momentu otrzymania maila, poprzez kliknięcie w link weryfikacyjny, powoduje nieukończenie procesu rejestracji w Systemie Veturilo, a tym samym zablokowanie konta.

6. Klienci Poprzedniego Systemu Veturilo mogą skorzystać z uproszczonej formy rejestracji w Systemie Veturilo. W przypadku wyrażenia przez Klienta Poprzedniego Systemu Veturilo woli korzystania z Systemu Veturilo, Klient obowiązany jest uzupełnić podane przez niego podczas rejestracji do poprzedniego Systemu Veturilo dane osobowe, zgodnie z wymogami obowiązującymi przy rejestracji do Systemu Veturilo oraz dokonać weryfikacji podanego adresu e-mail zgodnie z procedurą wskazaną w ust. 5 powyżej. Ukończenie procesu rejestracji w Systemie Veturilo jest warunkiem koniecznym korzystania z tego Systemu. W ramach uproszczonej formy rejestracji w Systemie Veturilo, Klienci Poprzedniego Systemu Veturilo przed ukończeniem procesu rejestracji w Systemie Veturilo mają możliwość jednorazowego wypożyczenia roweru w Systemie Veturilo.

7. Środki na Koncie Klienta Poprzedniego Systemu Veturilo, po ukończeniu przez niego procesu rejestracji w Systemie Veturilo będą dostępne na jego Koncie w Systemie Veturilo.

8. Konta Klientów zawierające niepoprawne dane osobowe z saldem 0 zł, mogą być automatycznie usuwane z bazy systemu Veturilo.

9. W trakcie procesu rejestracji przy Terminalu Veturilo, Klient wprowadza ustalony przez siebie kod PIN. Natomiast podczas rejestracji przez: stronę internetową, Aplikację Mobilną Veturilo, oraz CK Veturilo – PIN jest generowany automatycznie. Po zakończeniu rejestracji, Klient otrzymuje potwierdzenie z Systemu Veturilo o udanej rejestracji oraz swój indywidualny PIN, który umożliwia uwierzytelnienie Klienta w systemie.

10. W celu usprawnienia procesu logowania przy Terminalu Klient ma możliwość podpięcia do swojego konta Veturilo karty RFID. W trakcie wypożyczenia i zwrotu roweru Klient ma do dyspozycji następujące sposoby identyfikacji:

a. Numer telefonu komórkowego, który wraz z numerem PIN jest traktowany, jako Identyfikator Klienta,

b. Elektroniczną Legitymację Studencką – tj. zbliżeniową, spersonalizowaną kartę elektroniczną (chip + RFID) posiadającą swój unikalny, zakodowany numer – wraz z numerem PIN,

c. Warszawską Kartę Miejską (WKM) – tj. zbliżeniową, spersonalizowaną kartę elektroniczną (RFID) posiadająca swój unikalny, zakodowany numer – wraz z numerem PIN,

d. karty płatnicze – konsumenckie karty kredytowe, obciążeniowe, debetowe i przedpłacone emitowane przez organizacje płatnicze emitentów Visa International oraz Mastercard International oraz inna spełniająca wymagania dla uznania jej za elektroniczny instrument płatniczy w rozumieniu odpowiednich ustaw wraz z numerem PIN. Terminale są przystosowane do współpracy z produktami z rodziny PayPass i PayWave,

e. inne nośniki kompatybilne z WKM, przystosowane do kodowana biletów komunikacji miejskiej m.st. Warszawa wraz z numerem PIN.
Po zalogowaniu się na swoim koncie na stronie www.veturilo.waw.pl, Klient może wyłączyć kod PIN poprzez odznaczenie opcji: Przy każdym wypożyczeniu i zwrocie ze względu na bezpieczeństwo proszę pytać mnie o mój PIN. Opcja ta pozwala na wypożyczenie/zwrot roweru przy terminalu bez konieczności podawania kodu PIN przy użyciu sposobów identyfikacji: b, c, d oraz e.

11. Warunkiem zarejestrowania jest podanie prawdziwych danych oraz akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie. Administratorem Danych Osobowych jest Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa (dalej Administrator).

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Umowy; brak podania danych osobowych uniemożliwia skorzystanie z usługi Veturilo. Informacje na temat bezpieczeństwa danych osobowych są dostępne w Polityce Prywatności Nextbike Polska S.A., pod adresem: www.veturilo.waw.pl.

13. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez e-mail [email protected], formularz kontaktowy pod adresem www.veturilo.waw.pl, telefonicznie pod numerem tel.+48 22 208 99 90 lub pisemnie na adres siedziby Nextbike Polska S.A.

14. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail [email protected], formularz kontaktowy pod adresem [email protected], telefonicznie pod numerem tel.+48 22 208 99 90 lub pisemnie na adres siedziby Nextbike Polska S.A. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

15. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane w celu:

a. założenia i obsługi konta klienta oraz świadczenia usług dostępnych w ramach Veturilo na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie – podstawą prawną przetwarzania będzie niezbędność do wykonania umowy zawartej przez użytkownika,

b. wypełnienia obowiązków publicznoprawnych Nextbike Polska S.A., przede wszystkim wynikających z przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych – podstawą prawną przetwarzania będzie niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,

c. przekazywania treści marketingowych dotyczących produktów lub usług Nextbike Polska S.A. – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie działań marketingowych dotyczących produktów lub usług własnych; w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przekazywania treści marketingowych dotyczących produktów lub usług Nextbike Polska S.A. w razie niezawarcia z nią umowy oraz po zakończeniu umowy – zgoda ta będzie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika w razie niezawarcia umowy z Nextbike Polska S.A. oraz po jej zakończeniu (w przypadku niewyrażenia zgody, dane osobowe użytkownika nie będą przetwarzane w celu marketingowym w razie niezawarcia umowy oraz po jej zakończeniu),

d. przekazywania treści marketingowych dotyczących produktów lub usług partnerów Nextbike Polska SA; podstawą prawną przetwarzania będzie zgoda na przetwarzanie danych w celu przekazywania treści marketingowych dotyczących produktów lub usług partnerów Nextbike Polska S.A. (w przypadku niewyrażenia zgody, dane osobowe użytkownika nie będą przetwarzane w tym celu),

e. zapewnienia możliwości kontroli, z jakiej lokalizacji wypożyczono oraz dokonano zwrotu rowerów w Veturilo z wykorzystaniem systemu GPS lub weryfikacji, gdzie znajduje się rower w razie braku jego zwrotu – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest ochrona interesów majątkowych poprzez zbieranie informacji pozwalających na zlokalizowanie roweru,

f. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Nextbike Polska S.A., związanymi z zawartą z użytkownikiem umową – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest umożliwienie ustalania, dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami.

16. Dane osobowe przetwarzane na podstawie pkt. 15 mogą być przekazywane wyłącznie następującym podmiotom: dostawcom usług IT, dostawcom usług lokalizacyjnych (GPS), dostawcom usług marketingowych, operatorom płatności w Internecie, kurierom i operatorom pocztowym, podmiotom świadczącym usługi księgowe oraz prawne w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.

17. Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej przez użytkownika umowy z Administratorem. Po tym okresie dane będą przetwarzane w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane w celu marketingowym w trakcie obowiązywania umowy w razie zgłoszenia przez użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w tym celu.

18. Wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych w celu przekazywania użytkownikowi treści marketingowych przez Nextbike Polska S.A. można wycofać w każdym czasie. Sposób wycofania zgody wskazany jest w Polityce Prywatności Nextbike Polska S.A. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

19. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych użytkownika będzie prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługiwać mu będzie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, tj. w szczególności przysługiwać będzie mu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu przekazywania mu treści marketingowych w trakcie obowiązywania umowy zawartej z Administratorem.

20. Użytkownikowi przysługiwać będzie prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu lub miejsca pracy użytkownika lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

21. Jako że dane użytkownika przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy oraz zgody (w razie jej wyrażenia) – użytkownikowi przysługiwać będzie także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczy Administratorowi, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Takie dane będą mogły zostać przez użytkownika przesłane innemu Administratorowi danych. Szczegóły w tym zakresie opisane są w Polityce Prywatności Nextbike Polska S.A.

22. Podanie danych osobowych w celu założenia konta oraz następnie korzystania z usług oferowanych w ramach Veturilo jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy. Podanie danych dla potrzeb przekazywania treści marketingowych jest dobrowolne.

23. Dane osobowe są przetwarzane, przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

24. Treść poszczególnych transakcji / wypożyczeń jest udostępniona wyłącznie stronom Umowy. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, posiada dostęp do wszystkich swoich transakcji / wypożyczeń przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym. Dane Klienta dotyczące poszczególnych transakcji / wypożyczeń przechowywane są przez system informatyczny Veturilo. Jeżeli nie ma zaległości w zakresie opłat za użytkowanie rowerów, a dane dotyczące poszczególnych transakcji nie są już niezbędne do realizacji celu w jakim zostały zebrane, są one usuwane niezwłocznie po złożeniu przez Klienta wniosku o ich usunięcie. W przypadku wniesienia reklamacji dane te przechowywane są do wyczerpania procedury reklamacyjnej i ewentualnego postępowania nią wywołanego, rozpoznania roszczenia Klienta oraz dla celów dowodowych. W razie zgłoszenia w tym terminie (np. roszczenia o zadośćuczynienie, naprawienie szkody) – dane są przetwarzane w czasie niezbędnym do ustalenia ewentualnej odpowiedzialności Operatora / Klienta i wykonania zapadłego w sprawie orzeczenia.

25. Administrator danych osobowych – Operator zobowiązuje się do zachowania poufności danych osobowych i nieujawniania ich innym podmiotom z wyłączeniem podmiotów działających na zlecenie Administratora, chyba że Klient wyraźnie go do tego upoważni, albo upoważnienie takie wynikać będzie z przepisu prawa. Zobowiązanie to pozostaje w mocy po wygaśnięciu stosunku prawnego łączącego Wypożyczającego z Operatorem.

26. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Klientów, Operator używa tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer Serwisu na komputerze Klienta, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Klientów i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Veturilo oraz umożliwiają sprawne świadczenie Usług. Klient w każdej chwili ma możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z Systemu Veturilo. Szczegóły dotyczące plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności Nextbike Polska SA.

VI. Formy Płatności

1. Płatność za usługi i produkty oferowane w ramach Systemu Veturilo może być dokonywana poprzez:

a. zasilenie Konta Klienta za pomocą przelewu bankowego lub poprzez płatność kartą płatniczą w szczególności przez portal www.veturilo.waw.pl, z którego środki będą pobierane w wysokości wynikającej z Tabel Opłat i Kar, a następnie przekazywane na rachunek Operatora,

b. uruchomienie zlecenia obciążenia karty kredytowej, z którym wiąże się pobranie opłaty min. 10 zł. w przypadkach, o których mowa w pkt VII ust. 1 b. Można tego dokonać poprzez wprowadzenie numeru karty kredytowej, obciążeniowej w Terminalu Veturilo, podczas kontaktu z CK Veturilo, a także za pomocą Aplikacji Mobilnej Veturilo.

2. Wszelkie płatności są przekazywane na rachunek Operatora.

3. Na życzenie Klienta Operator dostarczy Klientowi fakturę VAT wystawioną przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie obejmującą płatny przejazd. W tym celu Klient skontaktuje się z Operatorem drogą elektroniczną na adres e-mail Operatora, poprzez wskazanie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, daty i godziny wypożyczenia roweru oraz numeru roweru.

4. Operator wyśle fakturę VAT w formie elektronicznej na adres e-mail, z którego kontaktował się Klient. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może wysłać fakturę VAT na inny adres e-mail, wskazany przez Klienta.

VII. Wypożyczenie

1. Wypożyczenie roweru jest możliwe, gdy Klient posiada aktywny status konta. Przez aktywny status konta rozumie się:

a. posiadanie na Koncie Klienta minimalnej kwoty 10 zł brutto, poprzez zasilenie przelewem lub jednorazową wpłatą przy użyciu karty płatniczej,

b. zdefiniowanie jako formy płatności karty kredytowej z możliwością obciążenia, przy terminalu lub poprzez kontakt z CK Veturilo, z której to środki

pobierane są automatycznie.

2. Wypożyczenie Roweru Standardowego jest możliwe w dowolnej Stacji Standardowej Veturilo po uprzednim uruchomieniu Terminala Veturilo, zalogowaniu się oraz postępowaniu zgodnie z wyświetlanymi na urządzeniu Terminala Veturilo komunikatami. Zwolnienie elektrozamka jest sygnalizowane odpowiednim komunikatem wyświetlanym na Terminalu Veturilo oraz sygnałem dźwiękowym. Podczas wypożyczenia Klient otrzymuje numer do zamka szyfrowego otwierającego linkę zabezpieczającą w wypożyczanym rowerze. Numer ten do czasu zwrotu roweru można potwierdzić w Terminalu Veturilo, Aplikacji Mobilnej Veturilo, oraz w CK Veturilo. Klient zobowiązuje się upewnić, że Rower Standardowy posiada linkę zabezpieczającą, zwaną także obejmą, przed wypożyczeniem. W przypadku jej braku Klient zobligowany jest skontaktować się z CK Veturilo i poinformować o jej braku. Wypożyczenia można również dokonać za pomocą Aplikacji Mobilnej Veturilo lub kontaktując się z CK Veturilo.

3. Wypożyczenie roweru elektrycznego jest możliwe tylko i wyłącznie w Stacji Veturilo Elektrycznej po uprzednim uruchomieniu Terminala Veturilo, zalogowaniu się oraz postępowaniu zgodnie z wyświetlanymi na urządzeniu Terminala Veturilo komunikatami. Zwolnienie elektrozamka jest sygnalizowane odpowiednim komunikatem wyświetlanym na Terminalu Veturilo oraz sygnałem dźwiękowym. Rower elektryczny posiada obejmę, do której dostęp może zostać przyznany wyłącznie przez CK Veturilo w nagłych, uzasadnionych przypadkach. Wypożyczenia można również dokonać za pomocą Aplikacji Mobilnej Veturilo lub kontaktując się z CK Veturilo.

4. Wypożyczenie roweru dziecięcego jest możliwe tylko i wyłącznie w Stacji Veturilo Dziecięcej. Ponadto:

a. użytkowanie rowerów typu dziecięcego jest możliwe tylko pod nadzorem prawnego opiekuna posiadającego konto w Systemie Veturilo. Opiekun prawny jest zobowiązany do nadzorowania jazdy dziecka przez cały okres trwania wypożyczenia, aż do zwrotu roweru w stacji dokującej,

b. rowery dziecięce to rowery: z obręczami kół o wymiarach 18 cali, które przeznaczone są dla dzieci powyżej 4 roku życia i wzroście od 110 cm oraz z obręczami kół o wymiarach 20 cali, które przeznaczone są dla dzieci powyżej 6 roku życia i wzroście od 120 cm,

c. przed wypożyczeniem roweru dziecięcego, opiekun prawny musi się upewnić, że dziecko potrafi jeździć na rowerze bez korzystania z tzw. kółek bocznych,

d. opiekun prawny bierze pełną odpowiedzialność za dziecko w trakcie wypożyczenia roweru dziecięcego,

e. rowery dziecięce nie są wyposażone w linkę zabezpieczającą i mogą zostać wypożyczone tylko i wyłącznie na Stacji Veturilo Dziecięcej,

f. w przypadku braku możliwości zwrotu roweru dziecięcego do elektrozamka, opiekun prawny jest zobowiązany do skontaktowania się z Operatorem, poprzez całodobowe Centrum Kontaktu Veturilo pod numerem 19 115. Pracownik CK poinformuje jak i gdzie należy zabezpieczyć rower.

5. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, przed jazdą, że rower jest zdatny do użytku, w szczególności:

a. opony roweru są napompowane, hamulce sprawne.

b. Posiada sprawną linkę zabezpieczającą zwaną także obejmą (w przypadku Rowerów Standardowych i Rowerów typu tandem)

6. Po odbezpieczeniu każdego typu roweru, Klient jest zobowiązany zabezpieczyć linkę w sposób uniemożliwiający jej wkręcenie się w koło.

7. W przypadku stwierdzenia podczas wypożyczenia roweru jakiejkolwiek usterki roweru, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu do CK Veturilo i odstawienia roweru do najbliższej Stacji Veturilo, dedykowanej dla wypożyczonego typu roweru.

8. Wypożyczenie i korzystanie przez Klienta z niesprawnego roweru może skutkować jego odpowiedzialnością za usterki lub szkody z tego wynikające w przypadku, gdy Klient mógł dostrzec niesprawność roweru.

9. Rekomenduje się, aby Klient w trakcie wypożyczenia posiadał zdolny do wykonywania połączeń z CK telefon komórkowy.

10. Bagażnik zamontowany z przodu roweru jest dostosowany wyłącznie do przewożenia lekkich przedmiotów. W celu zachowania bezpieczeństwa oraz w obawie przed zniszczeniem roweru, nie wolno wkładać tam żadnych ciężkich rzeczy. Przy przewożeniu w bagażniku rzeczy cięższych niż 5 kg, należy zachować szczególną ostrożność. Maksymalna masa wkładu bagażnika nie może przekraczać 15 kg. Przedmioty wkładane do bagażnika nie mogą wystawać ponad obręcz bagażnika, nie powinny również zawierać żadnych ostrych krawędzi. Jeśli wypadek nastąpi z przyczyn niewłaściwego wykorzystania bagażnika, Klient ponosi odpowiedzialność oraz koszty z tego wynikające. Operator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia oraz pozostawienie przewożonych w bagażniku towarów lub przedmiotów. W szczególności Operator nie ponosi odpowiedzialności za przewożony sprzęt elektroniczny stanowiący własność Klienta.

11. Maksymalne obciążenie:

a. Roweru Standardowego przeznaczonego do użytku przez 1 osobę, nie może przekroczyć 120 kg,

b. Roweru typu tandem, przeznaczonego do użytku przez 2 osoby, nie może przekroczyć 227 kg,

c. Roweru Dziecięcego, przeznaczonego do użytku przez 1 osobę, nie może przekroczyć 60 kg,

d. Roweru elektrycznego, przeznaczonego do użytku przez 1 osobę, nie może przekroczyć 120 kg.

12. Uchwyt umieszczony w rowerach typu tandem służy wyłącznie do przewożenia napojów. Obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, że przewożony napój jest zabezpieczony w sposób uniemożliwiający jego wypadnięcie podczas jazdy. Jeśli wypadek nastąpi z przyczyn niewłaściwego wykorzystania uchwytów, Klient ponosi odpowiedzialność oraz koszty z tego wynikające. Operator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przewożonych w uchwycie towarów lub przedmiotów.

13. W przypadku jakichkolwiek problemów z wypożyczeniem lub zwrotem roweru ze Stacji Veturilo, Klient jest zobowiązany do kontaktu telefonicznego z CK Veturilo. Pracownik CK poinformuje Klienta o dalszej procedurze działania. Wypożyczony rower powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Rower Veturilo jako środek transportu miejskiego służy do przemieszczania się między Stacjami Veturilo. Nie wolno używać rowerów Veturilo w celu wycieczek górskich, skoków, sztuczek kaskaderskich, nie wolno ścigać się oraz wykorzystywać roweru dla ciągnięcia lub pchania czegokolwiek.

VIII. Czas trwania wypożyczenia

1. Klient ma obowiązek zwrócić rower najpóźniej z upływem dwunastej godziny wypożyczenia.

2. Przekroczenie dwunastu godzin czasu jednorazowego wypożyczenia powoduje naliczenie opłat i kar, zgodnie z Tabelami Opłat i Kar.

IX. Naprawy i Awarie

1. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie do CK Veturilo niezwłocznie po zauważeniu usterki. W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę, Klient jest zobowiązany zatrzymać się i powiadomić telefonicznie CK oraz odprowadzić rower do najbliższej Stacji Veturilo, dedykowanej dla wypożyczonego typu roweru.

2. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Serwis Veturilo.

3. Na Kliencie ciąży obowiązek posiadania możliwości nawiązania kontaktu z CK przez cały czas wypożyczenia roweru.

X. Zwrot

1. Klient zobowiązany jest do prawidłowego zwrotu Roweru Standardowego lub Roweru typu tandem poprzez:

a. Odstawienie roweru do dedykowanej Stacji Veturilo Standardowej i wpięcie roweru do wolnego elektrozamka, który stanowi integralną część stojaka. Prawidłowe zablokowanie roweru w stojaku zostanie potwierdzone zieloną diodą znajdującą się na słupku, sygnałem dźwiękowym oraz fizycznym zamknięciem roweru w stojaku.

b. Odstawienie roweru do Stacji Veturilo Standardowej i zwrot roweru przy użyciu zamka szyfrowego (wyłącznie w sytuacji, w której Klient nie ma możliwości wpięcia roweru do elektrozamka np. gdy nie ma wolnych miejsc lub jest awaria Stacji Veturilo Standardowej), przypinając rower do stojaka lub innego roweru (prawidłowo zabezpieczonego poprzez wpięcie do elektrozamka lub zabezpieczonego obejmą) znajdującego się na Stacji Veturilo Standardowej, zablokowania zamka (poprzez przetasowanie cyfr) oraz naciśnięcia przycisku „Zwrot” na części elektronicznej Terminala oraz postępowanie zgodnie z instrukcją na wyświetlaczu. Po zablokowaniu zamka Klient może też zwrócić rower za pomocą Aplikacji Veturilo lub poprzez kontakt z CK Veturilo. Aby zwrot roweru mógł nastąpić poprzez kontakt telefoniczny z CK Veturilo wymagana jest obecność Klienta przy Stacji, na której ma być dokonany zwrot roweru.

c. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności związanych ze zwrotem roweru Klient jest zobowiązany do niezwłocznego kontaktu z całodobową infolinią CK Veturilo. Przy czym zakłada się, że aby zwrot roweru mógł nastąpić poprzez kontakt telefoniczny z CK Veturilo Klient powinien być obecny na Stacji, na której ma być dokonany zwrot roweru.

2. Klient zobowiązany jest do prawidłowego zwrotu roweru elektrycznego poprzez odstawienie roweru na Stację Veturilo Elektryczną, na której są wolne elektrozamki i wpięcie roweru do elektrozamka. W przypadku zapełnienia stacji Klient zobowiązany jest zwrócić rower na najbliższą, nieprzepełnioną Stację Veturilo Elektryczną. W przypadku awarii stacji Klient zobowiązany jest do skontaktowania się z CK Veturilo. W przypadku jakichkolwiek trudności związanych ze zwrotem roweru elektrycznego Klient jest zobowiązany do niezwłocznego kontaktu z całodobową infolinią CK Veturilo. Przy czym zakłada się, że aby zwrot roweru mógł nastąpić (wyłącznie w nagłych i uzasadnionych przypadkach) przez CK, Klient powinien być obecny na Stacji, na której ma być dokonany zwrot roweru. Prawidłowe zablokowanie roweru w stojaku zostanie potwierdzone zieloną diodą znajdującą się na słupku, sygnałem dźwiękowym oraz fizycznym zamknięciem roweru w elektrozamku.

3. Klient zobowiązany jest do prawidłowego zwrotu Roweru dziecięcego poprzez odstawienie roweru na dedykowaną Stację Veturilo Dziecięcą, na której są wolne elektrozamki i wpięcie roweru do elektrozamka. W przypadku zapełnienia stacji Klient zobowiązany jest zwrócić rower na najbliższą, nieprzepełnioną Stację Veturilo Dziecięcą. W przypadku awarii stacji Klient zobowiązany jest do skontaktowania się z CK Veturilo. W przypadku jakichkolwiek trudności związanych ze zwrotem Roweru dziecięcego Klient jest zobowiązany do niezwłocznego kontaktu z całodobową infolinią CK Veturilo. Przy czym zakłada się, że aby zwrot roweru mógł nastąpić (wyłącznie w nagłych i uzasadnionych przypadkach) przez CK, Klient powinien być obecny na Stacji, na której ma być dokonany zwrot roweru. Prawidłowe zablokowanie roweru w stojaku zostanie potwierdzone zieloną diodą znajdującą się na słupku, sygnałem dźwiękowym oraz fizycznym zamknięciem roweru w elektrozamku.

4. Na Kliencie spoczywa obowiązek prawidłowego zwrotu i zabezpieczenia roweru, o których mowa w punktach X.1. do X.3 pod rygorem:

a. naliczenia opłat za użytkowanie roweru zgodnie z przyjętym cennikiem, a w przypadku wypożyczenia trwającego dłużej niż 12 godzin naliczenie dodatkowej opłaty w wysokości 200zł;

b. naliczenia opłaty za utratę, kradzież lub zniszczenie roweru zgodnie z Załącznikiem nr 1;

c. czasowego zablokowania konta Klienta.

5. W przypadku, gdy podczas wypożyczenia roweru dojdzie do wypadku lub kolizji, Klient zobowiązuje się spisać oświadczenie lub wezwać na miejsce zdarzenia Policję. Ponadto w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia, Klient zobligowany jest poinformować o powyższym CK Veturilo maksymalnie do 24 godzin od momentu wystąpienia zdarzenia.

XI. Opłaty

1. Opłaty naliczane są według stawek podanych w Tabelach Opłat i Kar, będących załącznikiem do Regulaminu, dostępnych na www.veturilo.waw.pl oraz na Terminalach Veturilo. Podstawą wyliczenia opłaty jest liczba minut wypożyczenia liczona od momentu wypożyczenia roweru do czasu wpięcia roweru w elektrozamek lub uzyskania potwierdzenia z Systemu Veturilo o przyjęciu zwrotu roweru.

2. Opłaty za korzystanie z wypożyczalni są zróżnicowane i uzależnione od długości czasu wypożyczenia roweru. Opłata za jednorazowe wypożyczenie roweru jest sumą należności za kolejne przedziały czasowe.

3. Czas naliczania opłat jest podzielony na jednogodzinne okresy za wyjątkiem pierwszej godziny wypożyczenia, podczas której wydziela się okres pierwszych dwudziestu minut wypożyczenia oraz dalszych odpłatnych czterdziestu minut wypożyczenia.

4. W przypadku, gdy naliczone opłaty za jazdę przekraczają posiadane środki, Klient ma obowiązek doładować swoje Konto co najmniej do salda równego 0 zł w terminie 7 dni. W przypadku nieuregulowania należności, Operator zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko Klientowi mających na celu uzyskanie zapłaty z tytułu wykonanej Umowy. Operator ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie od zaległych kwot od dnia wymagalności do dnia faktycznego dokonania płatności w pełnej wysokości.

5. Zwrot opłat uiszczonych na poczet wypożyczeń może być dokonany po rozwiązaniu Umowy. W trakcie trwania Umowy z Operatorem systemu Veturilo opłaty na poczet wypożyczeń (kwota doładowania) nie podlegają zwrotowi.

6. W przypadku otrzymania Bonu gratyfikacyjnego lub promocyjnego, kwota doładowania konta Klienta oraz jej przeznaczenie ustalana są przez Operatora i jest ona bezzwrotna tzn. nie ma możliwości wypłacenia środków. Środki z takiego doładowania wykorzystywane są w pierwszej kolejności, przed środkami wpłaconymi przez Klienta. W przypadku Bonów promocyjnych szczegóły dotyczące kwoty, terminu ważności i powodu przyznania określane są w aktualnym regulaminie promocji dostępnym na stronie systemu.

7. Niewykorzystane środki przechodzą z sezonu na sezon, nie ulegają anulacji.

8. W razie zalegania Klienta z należnościami na rzecz Operatora, Operator usług zastrzega sobie prawo do przekazania informacji o zaległościach do podmiotów wskazanych stosownymi przepisami prawa na zasadach wynikających z odrębnych przepisów. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Operator Veturilo ma prawo do przeniesienia przysługujących mu wymagalnych należności w stosunku do Klienta, wynikających z Umowy, na osoby trzecie, co uprawniać będzie te osoby trzecie do dochodzenia od Klienta przedmiotowych należności. Operator Veturilo zastrzega sobie prawo do powierzenia firmie windykacyjnej dochodzenia należności od Klienta.

XII. Odpowiedzialność

1. Operator realizuje usługi związane z obsługą Veturilo i ponosi odpowiedzialność za jego należyte funkcjonowanie.

2. Operator ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, chyba że, niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Operator odpowiedzialności nie ponosi.

3. Klient roszczenia i reklamacje powinien składać w formie, o których mowa w Rozdziale XIII.

4. Operator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Klienta, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

XIII. Reklamacje

1. Zalecany termin złożenia reklamacji to 7 dni od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.

2. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie Regulaminu można składać:

a. drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected],

b. pocztą na adres pocztowy Operatora podany w punkcie I.3,

c. osobiście w siedzibie Operatora.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się z prośbą do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. Reklamacje, które nie zawierają danych takich jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, pozwalających na identyfikację Klienta, Operator pozostawi bez rozpoznania.

5. Zgłoszenie Reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Operatora.

6. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 30 dni. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia do Operatora dokumentów uzupełniających lub dodatkowych wyjaśnień/informacji. W przypadku niemożności dotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji, Operator poinformuje Klienta o opóźnieniu, wskazując przyczynę opóźnienia (okoliczności, które muszą zostać ustalone) i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.

7. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta pocztą elektroniczną lub pocztą na adres korespondencyjny w sposób wskazany w reklamacji. Operator może wysłać odpowiedź na inny adres / adres e-mail wskazany do korespondencji przez Klienta składającego reklamację.

8. Rozpatrzenie reklamacji polega na identyfikacji problemu, ocenie jego zasadności oraz rozstrzygnięciu problemu zgłoszonego przez Klienta lub podjęciu stosownych działań w celu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania oraz udzieleniu wyczerpującej, profesjonalnej w formie i treści odpowiedzi.

9. CK udziela odpowiedzi, która zawiera stanowisko Operatora w sprawie reklamacji, uzasadnienie oraz informację o trybie odwoławczym.

10. Klient ma prawo odwołania się od decyzji wydanej przez Operatora. Odwołanie będzie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jego wpłynięcia do CK. Odwołanie powinno zostać złożone w jeden z następujących sposobów:

a. drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected],

b. pocztą na adres pocztowy Operatora podany w punkcie I.3,

c. osobiście w siedzibie Operatora.

11. Klient może:

a. skierować odwołanie od decyzji Operatora bezpośrednio do CK w ciągu 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację;

b. wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego.

XIV. Odstąpienie od Umowy

1. Klient może odstąpić od Umowy zawartej z Operatorem – na podstawie przepisów prawa, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

2. Klient może odstąpić od Umowy poprzez:

a. przesłanie do Operatora na adres email [email protected], oświadczenia o odstąpieniu od Umowy;

b. przesłanie do Operatora na adres pocztowy podany w punkcie I.3 pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W tym celu Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy zawartego w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2017, poz. 683), jednak nie jest to obowiązkowe.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. W razie odstąpienia od Umowy każda ze Stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy Umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. Jeżeli na żądanie Uprawnionego Uczestnika wykonywanie usługi rozpocznie się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Uczestnik ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Zwrot pozostałych na koncie środków pieniężnych następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Klient wskazał inne możliwe do zrealizowania rozwiązanie.

XV. Wypowiedzenie Umowy na wniosek Klienta

1. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę. Wypowiedzenie można Klient może złożyć w następujący sposób:

a. drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected] ;

c. osobiście w siedzibie Operatora.

2. Rozwiązanie Umowy następuje w terminie 14 dni od daty doręczenia wypowiedzenia Operatorowi. Skutkiem rozwiązania umowy jest likwidacja przez Operatora konta Klienta w Systemie Veturilo.

3. Przed złożeniem wypowiedzenia, Klient zobowiązany jest do uzupełnienia środków na swoim Koncie Klienta do salda 0 zł. Wypowiedzenie Umowy w sytuacji, w której saldo na Koncie Klienta jest na minusie, pozostaje bez wpływu na prawo Operatora do dochodzenia kwoty równej nieuregulowanej przez Klienta należności za świadczone przez Operatora usługi.

4. Jeżeli środki na Koncie Klienta przekraczają 0 zł w dniu rozwiązania Umowy, zostaną one zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, chyba że w Wypowiedzeniu Umowy Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu. Zwrot środków nastąpi maksymalnie w terminie do 30 dni od daty rozwiązania Umowy. W przypadku, gdy zwrot środków będzie związany z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów po stronie Operatora w postaci kosztów przelewu, koszty te zostaną potrącone ze środków przysługujących Klientowi do zwrotu.

XVI. Blokada Kont użytkowników

1. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania konta Klienta, w systemie Veturilo, w przypadku nieprzestrzegania warunków korzystania z rowerów Veturilo zawartych w niniejszym Regulaminie.

2. W szczególności blokada konta może nastąpić, gdy Klient:

a. nie uzupełnił danych osobowych szczegółowo opisanych w punkcie V.3. niniejszego Regulaminu;

b. wykorzystuje rower niezgodnie z jego przeznaczeniem;

c. pozostawia rower w miejscu innym niż Stacja dedykowana;

d. pozostawia rower niezabezpieczony.

XVII. Aplikacja Mobilna Veturilo

1. Aplikacja Mobilna Veturilo jest dostępna do pobrania bez żadnych opłat (bezpłatnie) w sklepach Google Play oraz Apple AppStore.

2. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej jest możliwe na telefonach z odpowiednim aktualnym systemem Google Android lub Apple IOS oraz z dostępem do Internetu.

3. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej Veturilo jest możliwe po zarejestrowaniu w Systemie Veturilo. Postanowienia niniejszego Regulaminu w zakresie warunków korzystania z Veturilo znajdują odpowiednio zastosowanie do Aplikacji Mobilnej Veturilo.

XVIII. Postanowienia końcowe

1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wypożyczenie roweru są równoznaczne z: oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na rowerze; umiejętnością jazdy na rowerze; posiadaniem wymaganych przepisami prawa uprawnieniami oraz znajomością przepisów ruchu drogowego.

2. Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy za 14 dniowym okresem wypowiedzenia, gdy Klient łamie postanowienia niniejszego Regulaminu (np. niezwrócenie roweru w wymaganym terminie), zaś Klientowi przysługują, w stosunku do Operatora, roszczenia związane ze zwrotem środków z Konta Klienta, o ile wcześniej nie zostały wykorzystane przez Operatora na pokrycie wymagalnych zobowiązań obciążających Klienta.

3. Operator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Regulaminie lub Polityce Prywatności ze skutkiem na przyszłość. Informacja o zmianach do niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności będzie przesyłana na adres e-mail Klienta podany podczas rejestracji. Brak pisemnej informacji o braku akceptacji zmiany Regulaminu lub Polityki Prywatności przesłanej do CK w terminie 14 dni od dnia jej wysłania do Klienta, oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie lub Polityki Prywatności przez Klienta. Pisemna informacja o braku akceptacji przez Klienta zmiany Regulaminu lub Polityki Prywatności jest równoznaczna z wypowiedzeniem Umowy przez Klienta.

4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym.

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a obcojęzyczną wersją językową Regulaminu, podstawą interpretacji będzie wersja polska Regulaminu.

Załącznik nr 1 TABELE OPŁAT I KAR VETURILO

Taryfa zwykła Wartość brutto
Opłata inicjalna 10 zł
Opłata za wypożyczenie roweru* Czas wypożyczenia:
od 1 do 20 minuty 0 zł
od 21 do 60 minuty 1 zł
Druga godzina 3 zł
Trzecia godzina 5 zł
Czwarta i każda następna godzina 7 zł
Powiadomienie listowne odnośnie naruszenia
Regulaminu
10 zł
Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia 200 zł

*innego niż rower elektryczny

Taryfa zwykła Wartość brutto
Opłata inicjalna 10 zł
Opłata za wypożyczenie roweru elektrycznego Czas wypożyczenia:
od 1 do 20 minuty 0 zł
od 21 do 60 minuty 6 zł
Druga i każda następna godzina 14 zł
Powiadomienie listowne odnośnie naruszenia
Regulaminu
10 zł
Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia 300 zł

 

Kary
Kradzież, utrata lub zniszczenie roweru tradycyjnego 2 000 zł
Kradzież, utrata lub zniszczenie roweru typu tandem 7 000 zł
Kradzież, utrata lub zniszczenie roweru dziecięcego 1 900 zł
Kradzież, utrata lub zniszczenie roweru elektrycznego 12 000 zł

Podane w Tabeli opłaty zawierają podatek VAT

Archiwum Regulaminów

Regulamin – wersja PDF

Komunikat w sprawie pozasądowego rozstrzyganie sporów

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Nextbike Polska S.A. niniejszym udostępnia łącze elektroniczne do internetowej platformy ODR (online dispute resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.

Pogoda w Warszawie

dziś, wtorek, 24 listopada 2020

5º

Ciśnienie 1026 hPa,
Wiatr 4.73 km/h

5º

5º

6º