• PL
  • EN
  • DE
  • RU
Multisport

Regulamin

REGULAMIN systemu Warszawski Rower Publiczny zwanego również Veturilo

Obowiązuje od 01/03/2018

Wersja PDF

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z systemu Warszawski Rower Publiczny zwanego również Veturilo (dalej: Veturilo) uruchomionego w m. st. Warszawa.

2. Regulamin Veturilo wraz z Polityką Prywatności udostępniony jestnieodpłatnie na stronie internetowej www.veturilo.waw.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Dokument ten można otrzymać w siedzibie Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

3. Kontakt:

Nextbike Polska S.A. ul. Przasnyska 6b
01-756 Warszawa
e-mail: ck@veturilo.waw.pl
tel.: 19 115
tel.: 19 115 (koszt połączenia zgodny z taryfami operatorów).

4. Systemy Nextbike są kompatybilne, tj. założenie konta w jednym z systemów umożliwia korzystanie z wypożyczalni rowerów w innych miastach, chyba, że regulamin danego systemu mówi inaczej. Aktualny wykaz miast, w których funkcjonują systemy Nextbike znajduje się pod adresem https://nextbike.pl/o-nextbike/

II. Definicje

1. Regulamin – niniejszy Regulamin opisujący zasady i warunki korzystania z Veturilo, w szczególności warunki, zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialność osób korzystających z możliwości wypożyczania rowerów w systemie Veturilo. Akceptacja postanowień Regulaminu i spełnienie wszystkich warunków w nim określonych stanowi podstawę i warunek zezwolenia na wypożyczenie roweru w systemie Veturilo.

2. Umowa – Umowa Klienta z Operatorem, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie. Uznaje się, że Umowa o treści obejmującej postanowienia niniejszego Regulaminu zostaje automatycznie zawarta w momencie rejestracji Klienta w Veturilo i pod warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu, złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz uiszczenia opłaty inicjalnej podczas procesu rejestracji Klienta w Veturilo. Administratorem Danych Osobowych jest Nextbike Polska.

3. Operator – Nextbike Polska S.A. realizująca usługi związane z obsługą Veturilo ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000646950, REGON 021336152, NIP 8951981007.

4. System Veturilo – uruchomiony przez Operatora system wypożyczalni rowerów obejmujących w szczególności rowery, infrastrukturę techniczną, oprogramowanie i urządzenia umożliwiające wypożyczanie rowerów.

5. Poprzedni System Veturilo – uruchomiony przez Operatora system wypożyczalni rowerów obejmujących w szczególności rowery, infrastrukturę techniczną, oprogramowanie i urządzenia umożliwiające wypożyczanie rowerów, funkcjonujący na terenie Miasta Stołecznego Warszawa w latach 2012 – 2016.

6. Klient – uczestnik Systemu Veturilo, który zaakceptował Regulamin i dokonał rejestracji w Systemie Veturilo. Dane osobowe Klientów są przetwarzane oraz udostępniane zgodnie z wyrażonymi przez nich zgodami w Systemie Veturilo.

7. Serwis Veturilo – wykonywane przez Operatora czynności związane z eksploatacją, naprawami i konserwacją Veturilo.

8. Centrum Kontaktu Veturilo (CK) – uruchomiona przez Operatora platforma zapewniająca Klientom kontakt telefoniczny z Operatorem poprzez infolinię pod nr 19 115, kontakt poprzez pocztę elektroniczną e-mail na adres ck@veturilo.waw.pl oraz całodobową obsługę. Informacje o funkcjonowaniu CK zamieszczane są na stronie internetowej www.veturilo.waw.pl.

9. Stacja Veturilo – zestaw stojaków rowerowych, pompki wraz z urządzeniami do samodzielnej rejestracji w systemie Veturilo oraz do wypożyczenia rowerów poprzez Terminal Veturilo. Lista Stacji Veturiloznajduje się na stronie internetowej www.veturilo.waw.pl.

10. Stacja Veturilo Dziecięca – zestaw stojaków rowerowych wraz z urządzeniami do samodzielnej rejestracji w systemie Veturilo oraz do wypożyczenia rowerów dziecięcych poprzez Terminal Veturilo. Lista StacjiVeturilo Dziecięcych znajduje się na stronie internetowej www.veturilo.waw.pl.

11. Stacja Veturilo Elektryczna – zestaw stojaków rowerowych wraz z urządzeniami do samodzielnej rejestracji w systemie Veturilo oraz do wypożyczenia rowerów elektrycznych poprzez Terminal Veturilo. Lista Stacji Elektrycznych znajduje się na stronie internetowej www.veturilo.waw.pl.

12. Terminal Veturilo – urządzenie do samodzielnego wypożyczenia rowerów znajdujące się w Stacjach Veturilo.

13. Identyfikator Klienta – osobisty numer przydzielony Klientowi przez Operatora zapisany w wersji liczbowej, w postaci numeru telefonu komórkowego, który to numer Klient zdefiniował podczas rejestracji w Veturilo oraz 6-cyfrowego nr PIN, który został podany podczas rejestracji w Veturilo. W celu usprawnienia procesu wypożyczenia i zwrotu roweru w systemie Veturilo, Klient może wykorzystywać po aktywowaniu w Terminalu Veturilo: Warszawską Kartę Miejską, Elektroniczną Legitymację Studencką ELS lub kartę płatniczą działającą w systemie zbliżeniowym. W trakcie wypożyczenia i zwrotu roweru są one traktowane równoważnie z Identyfikatorem Klienta. W trakcie wypożyczenia i zwrotu roweru Klient ma do dyspozycji następujące sposoby identyfikacji:

a. numer telefonu komórkowego, który wraz z numerem PIN jest traktowany, jako Identyfikator Klienta,

b. Warszawską Kartę Miejską (WKM) – zbliżeniowa, spersonalizowana karta elektroniczna (RFID) posiadająca swój unikalny, zakodowany numer wraz z numerem PIN,

c. Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS), zbliżeniowa, spersonalizowana karta elektroniczna (chip + RFID) posiadająca swój unikalny, zakodowany numer. wraz z numerem PIN,

d. karty płatnicze – konsumenckie karty kredytowe, obciążeniowe, debetowe i przedpłacone emitowane przez organizacje płatnicze emitentów Visa International oraz Mastercard International oraz inna spełniająca wymagania dla uznania jej za elektroniczny instrument płatniczy w rozumieniu ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych ( tj. Dz.U. 2016 poz. 1572 ) wraz z numerem PIN. Terminale są przystosowane do współpracy z produktami z rodziny PayPass i PayWave,

e. inne nośniki kompatybilne z WKM, przystosowane do kodowana biletów komunikacji miejskiej m.st. Warszawa wraz z numerem PIN.

Po zalogowaniu się na swoim koncie na stronie www.veturilo.waw.pl, Klient może wyłączyć kod PIN poprzez odznaczenie opcji: Przy każdym wypożyczeniu i zwrocie ze względu na bezpieczeństwo proszę pytać mnie o mój PIN. Opcja ta pozwala na wypożyczenie/zwrot roweru przy terminalu bez konieczności podawania kodu PIN przy użyciu sposobów identyfikacji: b, c, d oraz e.

14. Tabele Opłat i Kar – cennik usług i opłat Veturilobędący integralną częścią Umowy. Cennik dostępny jest na stronie www.veturilo.waw.pl.

15. Rachunek przedpłacony – osobiste konto Klienta w systemie rozliczeniowym Systemu Veturilo, na którym realizowane są operacje uznania oraz obciążenia za korzystanie z usług i produktów oferowanych w ramach Systemu Veturilo zgodnie z Tabelami Opłat i Kar. Rachunek przedpłacony może być zasilany przez Klienta wpłatą środków „z góry”, w formie przedpłaty.

16. Opłata inicjalna – kwota wpisowego do systemu Veturilo wynosząca 10 zł brutto (słownie: dziesięć złotych) uiszczana przez Klienta przy rejestracji w Veturilo, której wniesienie stanowi pierwszą wpłatę na poczet Kwoty doładowania.

17. Kwota doładowania – opłata na poczet wypożyczeń wniesiona na Rachunek przedpłacony.

18. Procedura zabezpieczająca – każde postępowanie podejmowane przez Operatora w przypadku niezwrócenia roweru w wymaganym terminie i stanie, w szczególności postępowanie wyjaśniające, windykacyjne i sądowe.

19. Strefa użytkowania – granice administracyjne miasta stołecznego Warszawa. oraz m. Konstancin Jeziorna oraz Piaseczna i wsi Józefosław. System Veturilo jest w pełni kompatybilny z systemem Konstanciński Rower Miejski (KRM) oraz Piaseczyński Rower Miejski (PRM) i umożliwia korzystanie zarówno z rowerów Veturilo, KRM jak i PRM.

20. Wypożyczenie roweru – wypożyczenie roweru ze Stacji Veturilo przy pomocy Identyfikatora Klienta lub w inny sposób opisany w punkcie II.12. Proces wypożyczenia, określa szczegółowo punkt VII. Regulaminu.

21. Zwrot roweru – oddanie roweru do Stacji Veturilo. Proces zwrotu, określa punkt X Regulaminu.

22. Elektrozamek – mechanizm zwalniający i blokujący rower w stacji dokującej. Wypożyczenie roweru zablokowanego przez elektrozamek jest możliwe jedynie bezpośrednio przy Terminalu.

23. Bon gratyfikacyjny/promocyjny – akcja promocyjna Operatora, w wyniku której Operator umożliwia Klientowi dodatkowe doładowanie konta założonego w Systemie Veturilo.

24. Aplikacja Mobilna Veturilo – Aplikacja Mobilna umożliwiająca korzystanie z Systemu Veturilo, dostępna na urządzeniach z systemem IOS oraz Android.

25. Aplikacja Mobilna Nextbike – Aplikacja Mobilna umożliwiająca korzystanie z Systemu Veturilo, dostępna na urządzeniach z systemem Windows.

III. Zasady ogólne korzystania z Veturilo

1. Warunkiem korzystania z Systemu Veturilo jest podanie przez Klienta: wymaganych przy rejestracji danych osobowych, akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie, dokonanie opłaty inicjalnej. Warunkiem korzystania z Veturilo jest ponadto utrzymanie minimalnego stanu konta doładowania Klienta w momencie każdego wypożyczenia w wysokości co najmniej 10 zł (słownie: dziesięć złotych).

2. Operator wypożycza Klientowi rower na warunkach określonych w Regulaminie. Klient zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności zapłacić umówioną opłatę oraz używać roweru zgodnie z Regulaminem.

3. Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18-go roku życia (zwane dalej małoletnimi), są zobowiązane przed zawarciem Umowy do przekazania Operatorowi pisemnej zgody co najmniej jednego z rodziców lub opiekunów prawnych na zawarcie Umowy oraz oświadczenia o przejęciu przez nich odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy oraz pokrywania bieżących zobowiązań określonych w Tabelach Opłat i Kar. W oświadczeniu rodzice lub opiekunowie prawni muszą zobowiązać się do uzupełniania konta małoletniego w Systemie Veturilo, w taki sposób aby w momencie wypożyczenia konto było aktywne (VII, pkt. 1). Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej Opiekun zobowiązany jest złożyć własnoręczny podpis na zgodzie.Skan pisma musi być wysłany drogą elektroniczną na adres e-mail ck@veturilo.waw.pl lub pocztą na adres Operatora lub złożony osobiście w siedzibie Operatora.

4. Klient może wypożyczyć jednocześnie do czterech rowerów.

5. Użytkowanie wypożyczonego roweru jest dozwolone w Strefie użytkowania.

IV. Odpowiedzialność / Zobowiązanie

1. Klient jest odpowiedzialny za użytkowanie roweru zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami Regulaminu.

2. Klient zobowiązuje się oddać rower sprawny technicznie, w takim samym stanie jak w momencie wypożyczenia. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzeń wynikających z naruszenia przez niego obowiązującego prawa przy korzystaniu z Systemu Veturilo.

3. Korzystanie z rowerów Systemu Veturilo może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych.

4. Klient jest odpowiedzialny za rower / wszystkie rowery wypożyczone przy równoczesnym wypożyczeniu kilku rowerów od momentu wypożyczenia ze Stacji Veturilo do momentu zwrotu do Stacji Veturilo. W szczególności Klient zobowiązany jest podjąć działania celem zapobieżenia uszkodzeniom oraz kradzieży wypożyczonego roweru, zaistniałe od chwili wypożyczenia roweru z dowolnej Stacji Veturilo do momentu zwrotu roweru na dowolnej Stacji Veturilo.

5. W przypadku kradzieży roweru dokonanej podczas wypożyczenia Klient ma obowiązek powiadomić o tym CK Veturilo, maksymalnie w ciągu 12 godzin od stwierdzenia kradzieży.

6. Zabronione jest korzystanie z rowerów Systemu Veturilo przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.

7. Klient ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich mandatów, opłat itp., otrzymanych przez Klienta, związanych z korzystaniem z roweru i nałożonych na niego z własnej winy.

8. W przypadku udowodnionych zniszczeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania sprzętu wchodzącego w skład Systemu Veturilo, Klient zgadza się pokryć koszty naprawy i odtworzenia sprzętu do stanu pierwotnego, sprzed wypożyczenia lub uszkodzenia. Za wykonanie niezbędnych napraw Operator wystawi Klientowi odpowiedni rachunek lub fakturę VAT. Operator jest uprawniony do pobrania kwoty równej kosztom naprawy lub odtworzenia roweru z kwoty doładowania Klienta, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.

9. W przypadku niepoprawnego zwrotu roweru z winy Klienta, Klient ponosi koszty jego dalszego wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualną kradzież i zniszczenia. W przypadku trudności ze zwrotem roweru Klient ma obowiązek skontaktować się z CK Veturilo.

10. Jakiekolwiek celowe zniszczenie własności Operatora będzie skutkować koniecznością poniesienia przez sprawcę kosztów naprawy lub odtworzenia, a w konsekwencji może skutkować wszczęciem postępowania sądowego. Operatorowi przysługuje prawo do dochodzenia pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów, w tym kosztów obsługi prawnej, od sprawcy uszkodzeń i zniszczeń.

11. Klient odpowiada za ewentualne szkody powstałe w następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy do pełnej wysokości, przy czym jednym z elementów szkody może być tzw. koszt odtworzenia roweru określony w Tabelach Opłat i Kar.

12. Użytkownikom zabrania się przewozu rowerów Veturilo samochodami i innymi środkami transportu, należącymi do osób prywatnych, nie wliczając środków transportu zbiorowego.

V. Rejestracja

1. Koniecznym warunkiem korzystania z Systemu Veturilo jest uprzednia rejestracja Klienta, akceptacja postanowień regulaminu, złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wniesienie Opłaty inicjalnej.

2. Rejestracja odbywa się w portalu internetowym znajdującym się pod adresem: www.veturilo.waw.pl. Dodatkowo dopuszcza się możliwość rejestracji poprzez kontakt telefoniczny z pracownikiem CK Veturilo, terminal, a także za pomocą Aplikacji Mobilnej Veturilo, oraz Aplikacji Mobilnej Nextbike.

3. Podczas procesu rejestracji poprzez stronę www.veturilo.waw.pl, Aplikację Mobilną Veturilo lub Nextbike lub kontakt telefoniczny z pracownikiem CK Veturilo wymagane jest podanie następujących danych osobowych:

a. imienia i nazwiska,

b. adresu kontaktowego, tj. miasta, ulicy wraz z nr domu/mieszkania, kodu pocztowego, kraju, adresu e-mail,

c. numer PESEL,

d. numeru telefonu komórkowego,

e. numeru karty płatniczej w przypadku płatności kartą kredytową z możliwością obciążenia (opcjonalnie),

4. Podczas procesu rejestracji w Terminalu Veturilo, Klient podaje następujące dane osobowe:

a. numer telefonu komórkowego,

b. imię i nazwisko,

c. numer karty kredytowej z możliwością obciążenia,

które ma obowiązek uzupełnić o pozostałe dane wymienione w punkcie 3, podpunkt b i c najpóźniej do 24 godzin po rejestracji.

5. W celu ukończenia procesu rejestracji Klient dokonuje weryfikacji podanego podczas procesu rejestracji adresu e-mail poprzez link aktywacyjny przesłany przez Operatora w wiadomości e-mail, w terminie 24 godzin od momentu otrzymania od Operatora wskazywanej wiadomości e-mail zawierającej link aktywacyjny. Dokonanie weryfikacji we wskazywanym terminie jest konieczne dla ukończenia procesu rejestracji w systemie Veturilo.

6. Klienci Poprzedniego Systemu Veturilo mogą skorzystać z uproszczonej formy rejestracji w Systemie Veturilo. W przypadku wyrażenia przez Klienta Poprzedniego Systemu Veturilo woli korzystania z Systemu Veturilo, Klient obowiązany jest uzupełnić podane przez niego podczas rejestracji do poprzedniego Systemu Veturilo dane osobowe, zgodnie z wymogami obowiązującymi przy rejestracji do Systemu Veturilo oraz dokonać weryfikacji podanego adresu e-mail zgodnie z procedurą wskazaną w ust. 5 powyżej. Ukończenie procesu rejestracji w Systemie Veturilo jest warunkiem koniecznym korzystania z tego Systemu. W ramach uproszczonej formy rejestacji w Systemie Veturilo, Klienci Poprzedniego Systemu Veturilo przed ukończenie procesu rejestracji w Systemie Veturilo mają możliwość jednorazowego wypożyczenia roweru w Systemie Veturilo.

7. Środki na Rachunku Przedpłaconym Klienta Poprzedniego Systemu Veturilo, po ukończeniu przez niego procesu rejestracji w Systemie Veturilo będą dostępne na jego Rachunku Przedpłaconym w Systemie Veturilo.

8. Konta Klientów zawierające niepoprawne dane osobowe z saldem 0 zł, mogą być automatycznie usuwane z bazy systemu Veturilo.

9. W trakcie procesu rejestracji przy Terminalu Veturilo, Klient wprowadza ustalony przez siebie kod PIN. Natomiast podczas rejestracji przez: stronę internetową, Aplikację Mobilną Veturilo, Aplikację Mobilną Nextbike oraz CK – PIN jest generowany automatycznie. Po zakończeniu rejestracji, Klient otrzymuje potwierdzenie z Systemu Veturilo o udanej rejestracji oraz swój indywidualny PIN, który wraz z podanym numerem telefonu komórkowego stanowi Identyfikator Klienta w Systemie Veturilo.

10. Warunkiem zarejestrowania jest podanie prawdziwych danych, akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu wykonywania Umowy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 922) oraz w zakresie i celu wyrażonych przez Klienta zgód. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawienia, uzupełnienia lub zmiany. Administratorem danych osobowych jest Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 01-756, ul. Przasnyska 6b. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Umowy; brak podania danych osobowych uniemożliwia skorzystanie z usługi i Systemu Veturilo. Informacje na temat bezpieczeństwa danych osobowych są dostępne w Polityce Prywatności Nextbike Polska, pod adresem: www.veturilo.waw.pl.

11. Dane osobowe Klientów przetwarzane są wyłącznie na potrzeby działania systemu Veturilo oraz zgodnie z wyrażonymi przez Klientów zgodami i mogą być udostępniane innym podmiotom współpracującym z Nextbike Polska wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów prawa.

12. Operator zastrzega sobie prawo kontaktowania się z Klientem w sprawach związanych z realizacją Umowy.

13. Klient może ponadto wyrazić zgodę na przesyłanie za pomocą sms, poczty elektronicznej materiałów informacyjnych dotyczących usług świadczonych przez Operatora w ramach Veturilo, a także anonimowych ankiet przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź udostępnianych bezpośrednio w Systemie Veturilo, służących zbieraniu przez Operatora od Klientów Veturilo danych demograficznych i profilowych niebędących danymi osobowymi (takich jak wykształcenie, zatrudnienie, wiek). Dane te wykorzystywane będą do badania preferencji Klientów i dostosowywania oferty Operatora do ich oczekiwań, jak również do analiz statystycznych i tworzenia zbiorowego wizerunku Klientów przekazywanego partnerom marketingowym Operatora. Otrzymywanie materiałów informacyjnych oraz ujawnienie ww. danych jest zawsze dobrowolne, a Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania materiałów informacyjnych albo ankiet.

14. Treść poszczególnych transakcji / wypożyczeń jest udostępniona wyłącznie stronom Umowy. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, posiada dostęp do wszystkich swoich transakcji / wypożyczeń przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym. Dane Klienta dotyczące poszczególnych transakcji / wypożyczeń przechowywane są przez system informatyczny Veturilo. Jeżeli nie ma zaległości w zakresie opłat za użytkowanie rowerów, a dane dotyczące poszczególnych transakcji nie są już niezbędne do realizacji celu w jakim zostały zebrane, są one usuwane niezwłocznie po złożeniu przez Klienta wniosku o ich usunięcie. W przypadku wniesienia reklamacji dane te przechowywane są do wyczerpania procedury reklamacyjnej i ewentualnego postępowania nią wywołanego, rozpoznania roszczenia Klienta oraz dla celów dowodowych. W razie zgłoszenia w tym terminie (np. roszczenia o zadośćuczynienie, naprawienie szkody) – dane są przetwarzane w czasie niezbędnym do ustalenia ewentualnej odpowiedzialności Operatora / Klienta i wykonania zapadłego w sprawie orzeczenia.

15. Dane osobowe są przetwarzane, przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

16. Administrator danych osobowych – Operator zobowiązuje się do zachowania poufności danych osobowych i nieujawniania ich innym podmiotom, chyba że Klient wyraźnie go do tego upoważni, albo upoważnienie takie wynikać będzie z przepisu prawa. Zobowiązanie to pozostaje w mocy po wygaśnięciu stosunku prawnego łączącego Wypożyczającego z Operatorem.

17. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Klientów, Operator używa tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer Serwisu na komputerze Klienta, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Klientów i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Veturilo oraz umożliwiają sprawne świadczenie Usług. Klient w każdej chwili ma możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z Systemu Veturilo.

VI. Formy Płatności

1. Płatność za usługi i produkty oferowane w ramach Systemu Veturilo może być dokonywana poprzez:

a. zasilenie Rachunku Przedpłaconego za pomocą przelewu bankowego lubpoprzez płatność kartą płatniczą w szczególności przez portal www.veturilo.waw.pl, z którego środki będą pobierane w wysokości wynikającej z Tabel Opłat i Kar, a następnie przekazywane na rachunek Operatora,

b. uruchomienie zlecenia obciążenia karty kredytowej, z którym wiąże się pobranie opłaty min. 10 zł. Można tego dokonać poprzez wprowadzenie numeru karty kredytowej, obciążeniowej w Terminalu Veturilo, podczas kontaktu z CK Veturilo, a także za pomocą aplikacji mobilnej Nextbike.

2. Wszelkie płatności są przekazywane na rachunek Operatora.

3. Na życzenie Klienta Operator dostarczy Klientowi fakturę VAT wystawioną przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie obejmującą płatny przejazd. W tym celu Klient skontaktuje się z Operatorem drogą elektroniczną na adres e-mail Operatora, poprzez wskazanie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, daty i godziny wypożyczenia roweru oraz numeru roweru.

4. Operator wyśle fakturę VAT w formie elektronicznej na adres e-mail, z którego kontaktował się Klient. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może wysłać fakturę VAT na inny adres e-mail, wskazany przez Klienta.

VII. Wypożyczenie

1. Wypożyczenie roweru jest możliwe gdy Klient posiada aktywny status konta. Przez aktywny status konta rozumie się:

a. posiadanie na Rachunku przedpłaconym minimalnej kwoty 10 zł brutto, poprzez zasilenie przelewem lub jednorazową wpłatą przy użyciu karty płatniczej,

b. zdefiniowanie jako formy płatności karty kredytowej z możliwością obciążenia, przy terminalu lub poprzez kontakt z CK, z której to środki pobierane są automatycznie.

2. Wypożyczenie roweru jest możliwe w dowolnej Stacji Veturilo po uprzednim uruchomieniu Terminala Veturilo, zalogowaniu się oraz postępowaniu zgodnie z wyświetlanymi na urządzeniu Terminala Veturilo komunikatami. Zwolnienie elektrozamka jest sygnalizowane odpowiednim komunikatem wyświetlanym na Terminalu Veturilo oraz sygnałem dźwiękowym. Podczas wypożyczenia Klient otrzymuje numer do zamka szyfrowego otwierającego linkę zabezpieczającą w wypożyczanym rowerze. Numer ten do czasu zwrotu roweru można potwierdzić w Terminalu Veturilo, aplikacji mobilnej Veturilo oraz w CK Veturilo. Klient zobowiązuje się upewnić, że rower posiada linkę zabezpieczającą, zwaną także obejmą, przed wypożyczeniem. W przypadku jej braku Klient zobligowany jest skontaktować się z CK Veturilo i poinformować o jej braku. Wypożyczenia można również dokonać za pomocą aplikacji mobilnej Veturilo lub kontaktując się z CK Veturilo.

3. Wypożyczenie roweru elektrycznego jest możliwe tylko i wyłącznie w Stacji Veturilo Elektrycznej. Wypożyczenie rozpoczyna się w momencie zakończenia procedury wypożyczenia opisanej w pkt. 2

4. Wypożyczenie roweru dziecięcego jest możliwe tylko i wyłącznie w Stacji Veturilo Dziecięcej. Ponadto:

a. użytkowanie rowerów typu dziecięcego jest możliwe tylko pod nadzorem prawnego opiekuna posiadającego konto w Systemie Veturilo. Opiekun prawny jest zobowiązany do nadzorowania jazdy dziecka przez cały okres trwania wypożyczenia, aż do zwrotu roweru w stacji dokującej,

b. rowery dziecięce to rowery: z obręczami kół o wymiarach 18 cali, które przeznaczone są dla dzieci powyżej 4 roku życia i wzroście od 110 cm oraz z obręczami kół o wymiarach 20 cali, które przeznaczone są dla dzieci powyżej 6 roku życia i wzroście od 120 cm,

c. przed wypożyczeniem roweru dziecięcego, opiekun prawny musi się upewnić, że dziecko potrafi jeździć na rowerze bez korzystania z tzw. kółek bocznych,

d. opiekun prawny bierze pełną odpowiedzialność za dziecko w trakcie wypożyczenia roweru dziecięcego,

e. rowery dziecięce są niewyposażone w linkę zabezpieczającą i mogą zostać wypożyczone tylko i wyłącznie na Stacji Veturilo Dziecięcej,

f. w przypadku braku możliwości zwrotu roweru dziecięcego do elektrozamka, opiekun prawny jest zobowiązany do skontaktowania się z Operatorem, poprzez całodobowe Centrum Kontaktu Veturilo pod numerem 19 115. Pracownik CK poinformuje jak i gdzie należy zabezpieczyć rower.

5. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, przed jazdą, że rower jest przydatny do umówionego użytku, w szczególności, że opony roweru są napompowane, a hamulce sprawne. Po odbezpieczeniu roweru, Klient jest zobowiązany zabezpieczyć linkę w sposób uniemożliwiający jej wkręcenie się w koło.

6. W przypadku stwierdzenia podczas wypożyczenia roweru jakiejkolwiek usterki roweru Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu do CK Veturilo i odstawienia roweru do najbliższej Stacji Veturilo.

7. Wypożyczenie i korzystanie przez Klienta z niesprawnego roweru może skutkować jego odpowiedzialnością za usterki lub szkody z tego wynikające, w przypadku gdy Klient mógł dostrzec niesprawność roweru.

8. Rekomenduje się, aby Klient w trakcie wypożyczenia posiadał zdolny do wykonywania połączeń z CK telefon komórkowy.

9. Bagażnik zamontowany z przodu roweru jest dostosowany wyłącznie do przewożenia lekkich przedmiotów. W celu zachowania bezpieczeństwa oraz w obawie przed zniszczeniem roweru, nie wolno wkładać tam żadnych ciężkich rzeczy. Przy przewożeniu w bagażniku rzeczy cięższych niż 5 kg, należy zachować szczególną ostrożność. Maksymalna masa wkładu bagażnika nie może przekraczać 15 kg. Przedmioty wkładane do bagażnika nie mogą wystawać ponad obręcz bagażnika, nie powinny również zawierać żadnych ostrych krawędzi. Jeśli wypadek nastąpi z przyczyn niewłaściwego wykorzystania bagażnika, Klient ponosi odpowiedzialność oraz koszty z tego wynikające. Operator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia oraz pozostawienie przewożonych w bagażniku towarów lub przedmiotów.

10. Maksymalne obciążenie roweru:

a. roweru przeznaczonego do użytku przez 1 osobę, nie może przekroczyć 120 kg,

b. tandemu, przeznaczonego do użytku przez 2 osoby, nie może przekroczyć 227 kg,

c. dziecięcego, przeznaczonego do użytku przez 1 osobę, nie może przekroczyć 60 kg,

d. elektrycznego, przeznaczonego do użytku przez 1 osobę, nie może przekroczyć 120 kg.

11. Uchwyt umieszczony w rowerach typu tandem służy wyłącznie do przewożenia napojów. Obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, że przewożony napój jest zabezpieczony w sposób uniemożliwiający jego wypadnięcie podczas jazdy. Jeśli wypadek nastąpi z przyczyn niewłaściwego wykorzystania uchwytów, Klient ponosi odpowiedzialność oraz koszty z tego wynikające. Operator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przewożonych w uchwycie towarów lub przedmiotów.

12. W przypadku jakichkolwiek problemów z wypożyczeniem lub zwrotem roweru ze Stacji Veturilo, Klient jest zobowiązany do kontaktu telefonicznego z CK Veturilo. Pracownik CK poinformuje Klienta o dalszej procedurze działania. Wypożyczony rower powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Rower Veturilo jako środek transportu miejskiego służy do przemieszczania się między Stacjami Veturilo. Nie wolno używać rowerów Veturilo w celu wycieczek górskich, skoków, sztuczek kaskaderskich, nie wolno ścigać się oraz wykorzystywać roweru dla ciągnięcia lub pchania czegokolwiek.

13. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności skutkującego powstaniem szkody na rzecz Operatora, Operator zastrzega sobie prawo blokady konta Klienta do czasu wyjaśniania sprawy.

VIII. Czas trwania wypożyczenia

1. Klient ma obowiązek zwrócić rower najpóźniej z upływem dwunastej godziny wypożyczenia.

2. Przekroczenie dwunastu godzin czasu jednorazowego wypożyczenia powoduje naliczenie opłat i kar, zgodnie z Tabelami Opłat i Kar.

IX. Naprawy i Awarie

1. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie do CK maksymalnie w ciągu 12 godzin od wypożyczenia roweru w systemie. W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę, Klient jest zobowiązany zatrzymać się i powiadomić telefonicznie CK oraz odprowadzić rower do najbliższej Stacji Veturilo.

2. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Serwis Veturilo.

3. Na Kliencie ciąży obowiązek posiadania możliwości nawiązania kontaktu z CK przez cały czas wypożyczenia roweru.

X. Zwrot

1. Klient zobowiązany jest do wpięcia roweru do stojaka w taki sposób, by adapter zamontowany do widelca roweru wprowadzić do elektrozamka będącego integralną częścią stojaka i przytrzymania roweru do czasu automatycznego zamknięcia blokady. Automatyczne zamknięcie blokady sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym, zieloną diodą oraz fizycznym zamknięciem roweru w zamku. Na Kliencie spoczywa obowiązek poprawnego zabezpieczenia i zwrócenia roweru w systemie. W przypadku trudności ze zwrotem roweru Klient jest zobowiązany do skontaktowania się z CK Veturilo.

2. Zwrot roweru dziecięcego można dokonać tylko i wyłącznie na Stacji Veturilo Dziecięcej.

3. Zwrot roweru elektrycznego możliwy jest tylko i wyłącznie na Stacji Veturilo Elektrycznej. Zwrot roweru elektrycznego musi się odbyć na Stacji Veturilo Elektrycznej, która jest nieprzepełniona. W przypadku zapełnienia stacji Klient zobowiązany jest zwrócić rower w najbliższej nieprzepełnionej Stacji Veturilo Elektrycznej. W przypadku awarii stacji Klient zobowiązany jest do skontaktowania się z CK Veturilo.

4. Tylko w przypadku braku możliwości wpięcia roweru do elektrozamka w tym brak wolnego stojaka w Stacji Veturilo lub awarii Stacji Veturilo Klient jest zobowiązany do zwrotu roweru przy użyciu zamka szyfrowego, przypinając rower do stojaka lub innego roweru znajdującego się w Stacji Veturilo, zablokowania zamka, naciśnięcia przycisku „Zwrot” na części elektronicznej Terminala Veturilo oraz postępowania zgodnie z instrukcją na wyświetlaczu. Po zablokowaniu zamka Klient może też zwrócić rower za pomocą aplikacji mobilnej Veturilo lub Nextbike lub poprzez kontakt z CK Veturilo.

5. W przypadku niepoprawnego zwrotu roweru, o którym mowa w punktach X.1. do X.3. Klient ponosi koszty jego dalszego wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualną kradzież lub zniszczenie.

6. W przypadku, gdy podczas wypożyczenia roweru dojdzie do wypadku lub kolizji, Klient zobowiązuje się spisać oświadczenie lub wezwać na miejsce zdarzenia Policję. Ponadto w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia, Klient zobligowany jest poinformować o powyższym CK Veturilo maksymalnie do 24 godzin od zdarzenia.

XI. Opłaty

1. Opłaty naliczane są według stawek podanych w Tabelach Opłat i Kar,będących załącznikiem do Regulaminu, dostępnych na www.veturilo.waw.pl oraz na Terminalach Veturilo. Podstawą wyliczenia opłaty jest liczba minut wypożyczenia liczona od momentu wypożyczenia roweru do czasu wpięcia roweru w elektrozamek lub uzyskania potwierdzenia z Systemu Veturilo o przyjęciu zwrotu roweru.

2. Opłaty za korzystanie z wypożyczalni są zróżnicowane i uzależnione od długości czasu wypożyczenia roweru. Opłata za jednorazowe wypożyczenie roweru jest sumą należności za kolejne przedziały czasowe.

3. Czas naliczania opłat jest podzielony na jednogodzinne okresy za wyjątkiem pierwszej godziny wypożyczenia, podczas której wydziela się okres pierwszych dwudziestu minut wypożyczenia.

4. W przypadku, gdy naliczone opłaty za jazdę przekraczają posiadane środki, Klient ma obowiązek doładować swój Rachunek przedpłacony co najmniej do salda równego 0 zł w terminie 7 dni. W przypadku nieuregulowania należności, Operator zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko Klientowi mających na celu uzyskania zapłaty z tytułu wykonanej Umowy. Operator ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie od zaległych kwot od dnia wymagalności do dnia faktycznego dokonania płatności w pełnej wysokości.

5. Zwrot opłat uiszczonych na poczet wypożyczeń może być dokonany po rozwiązaniu Umowy. W trakcie trwania Umowy z Operatorem systemu Veturilo opłaty na poczet wypożyczeń (kwota doładowania) nie podlegają zwrotowi.

6. W przypadku otrzymania Bonu gratyfikacyjnego lub promocyjnego, kwota doładowania konta Klienta oraz jej przeznaczenie ustalana są przez Operatora i jest ona bezzwrotna tzn. nie ma możliwości wypłacenia środków. Środki z takiego doładowania wykorzystywane są w pierwszej kolejności, przed środkami wpłaconymi przez Klienta. W przypadku Bonów promocyjnych szczegóły dotyczące kwoty, terminu ważności i powodu przyznania określane są w aktualnym regulaminie promocji dostępnym na stronie systemu.

7. Niewykorzystane środki przechodzą z sezonu na sezon, nie ulegają anulacji.

XII. Odpowiedzialność

1. Operator realizuje usługi związane z obsługą Veturilo i ponosi odpowiedzialność za jego należyte funkcjonowanie.

2. Operator ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy chyba że, niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Operator odpowiedzialności nie ponosi.

3. Wszelkie roszczenia i wynikające z nich reklamacje Klienci powinni kierować pod adresem Operatora.

XIII. Reklamacje

1. Zalecany termin złożenia reklamacji to 7 dni od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.

2. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie Regulaminu można składać:

a. drogą elektroniczną na adres e-mail ck@veturilo.waw.pl,

b. pocztą na adres pocztowy Operatora podany w punkcie I.3,

c. osobiście w siedzibie Operatora.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się z prośbą do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. Reklamacje, które nie zawierają danych takich jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, pozwalających na identyfikację Klienta, Operator pozostawi bez rozpoznania.

5. Zgłoszenie Reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Operatora.

6. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 30 dni. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia do Operatora dokumentów uzupełniających lub dodatkowych wyjaśnień/informacji. W przypadku niemożności dotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji, Operator poinformuje Klienta o opóźnieniu, wskazując przyczynę opóźnienia (okoliczności, które muszą zostać ustalone) i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.

7. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta pocztą elektroniczną lub pocztą na adres korespondencyjny w sposób wskazany w reklamacji. Operator może wysłać odpowiedź na inny adres / adres e-mail wskazany do korespondencji przez Klienta składającego reklamację.

8. Rozpatrzenie reklamacji polega na identyfikacji problemu, ocenie jego zasadności oraz rozstrzygnięciu problemu zgłoszonego przez Klienta lub podjęciu stosownych działań w celu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania oraz udzieleniu wyczerpującej, profesjonalnej w formie i treści odpowiedzi.

9. CK udziela odpowiedzi, która zawiera stanowisko Operatora w sprawie reklamacji, uzasadnienie oraz informację o trybie odwoławczym.

10. Klient ma prawo odwołania się od decyzji wydanej przez Operatora. Odwołanie będzie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jego wpłynięcia do CK. Odwołanie powinno zostać złożone w formie pisemnej i przesłane na adres korespondencyjny Operatora lub na adres e-mail ck@veturilo.waw.pl

11. Klient może:

a. skierować odwołanie od decyzji Operatora bezpośrednio do CK w ciągu 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację;

b. wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego.

XIV. Odstąpienie od Umowy

1. Klient może odstąpić od Umowy zawartej z Operatorem – na podstawie przepisów prawa, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany jeśli przed jego upływem klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

2. Klient może odstąpić od Umowy poprzez:

a. przesłanie do Operatora na adres email ck@veturilo.waw.pl, oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,

b. przesłanie do Operatora na adres pocztowy podany w punkcie I.3 pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W tym celu Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy zawartego w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.), jednak nie jest to obowiązkowe.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. W razie odstąpienia od Umowy każda ze stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy Umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy, Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, jednak Strony wyłączają możliwość odstąpienia od Umowy w części, w jakiej została ona zrealizowana. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Klient wskazał inne rozwiązanie.

XV. Wypowiedzenie Umowy na wniosek Klienta

1. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę. Wypowiedzenie w formie pisemnejnależy przesłać na adres elektroniczny ck@veturilo.waw.pl lub adres pocztowy Operatora.

2. Rozwiązanie Umowy następuje w terminie 14 dni od daty doręczenia wypowiedzenia Operatorowi.

3. Przed złożeniem wypowiedzenia, Klient zobowiązany jest do uzupełnienia środków na Rachunku przedpłaconym do salda 0 zł. Wypowiedzenie Umowy w sytuacji w której saldo na Rachunku przedpłaconym Klienta jest na minusie, pozostaje bez wpływu na prawo Operatora do dochodzenia kwoty równej nieuregulowanej przez Klienta należności za świadczone przez Operatora usługi.

4. Jeżeli środki na Rachunku przedpłaconym przekraczają 0 zł w dniu rozwiązania Umowy, zostaną one zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, chyba że w Wypowiedzeniu Umowy Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu. Zwrot środków nastąpi maksymalnie w terminie do 30 dni od daty rozwiązania Umowy. W przypadku, gdy zwrot środków będzie związany z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów po stronie Operatora w postaci kosztów przelewu, koszty te zostaną potrącone ze środków przysługujących Klientowi do zwrotu.

XVI. Aplikacje Mobilne Veturilo oraz Nextbike

1. Aplikacje Mobilne Veturilo oraz Nextbike są dostępne do pobrania bez żadnych opłat (bezpłatne) odpowiednio dla Aplikacji Veturilo w sklepach Google Play oraz Apple AppStore, zaś dla Aplikacji Nextbike w sklepie Microsoft.

2. Korzystanie z Aplikacji Mobilnych jest możliwe na telefonach z odpowiednim aktualnym systemem Google Android lub Apple IOS dla Aplikacji Veturilo oraz Windows Phone lub Windows Mobile dla Aplikacji Nextbike oraz z dostępem do Internetu.

3. Korzystanie z Aplikacji Mobilnych Veturilo oraz Nextbike jest możliwe po zarejestrowaniu w Systemie Veturilo. Postanowienia niniejszego Regulaminu w zakresie warunków korzystania z Veturilo znajdują odpowiednio zastosowanie do Aplikacji Mobilnych Veturilo oraz Nextbike.

XVII. Postanowienia końcowe

1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wypożyczenie roweru są równoznaczne z: oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na rowerze; umiejętnością jazdy na rowerze; posiadaniem wymaganych przepisami prawa uprawnieniami oraz znajomością przepisów ruchu drogowego.

2. Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy za 14 dniowym okresem wypowiedzenia, gdy Klient łamie postanowienia niniejszego Regulaminu (np. brak akceptacji nowego Regulaminu, niezwrócenie roweru w wymaganym terminie), zaś Klientowi przysługują, w stosunku do Operatora, roszczenia związane ze zwrotem środków na Rachunku Przedpłaconym, o ile wcześniej nie zostały wykorzystane przez Operatora na pokrycie wymagalnych zobowiązań obciążających Klienta.

3. Operator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Regulaminie lub Polityce Prywatności ze skutkiem na przyszłość. Informacja o zmianach do niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności będzie przesyłana na adres e-mail Klienta podany podczas rejestracji. Brak pisemnej informacji o braku akceptacji zmiany Regulaminu lub Polityki Prywatności przesłanej do CK w terminie 14 dni od dnia jej wysłania do Klienta, oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie lub Polityki Prywatności przez Klienta.

4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym.

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a obcojęzyczną wersją językową Regulaminu, podstawą interpretacji będzie wersja polska Regulaminu.

Komunikat w sprawie pozasądowego rozstrzyganie sporów

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Nextbike Polska S.A. niniejszym udostępnia łącze elektroniczne do internetowej platformy ODR (online dispute resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.

Pogoda w Warszawie

dziś, środa, 21 marca 2018

-2º

Ciśnienie 1023.24 hPa,
Wiatr 3.49 km/h

1º

3º

3º